Často-krát sa v realitnej praxi stretávame s otázkou, či môže nájomca platiť mesačné nájomné prenajímateľovi na ruku alebo ako má byť po správnosti rozdelená predajná cena v kúpnej zmluve. To nás inšpirovalo k napísaniu tohto článku, aby sme v tom mali všetci jasnejšie.

Už dávnejšie vstúpil do účinnosti zákon č. 394/2012 Z.z., ktorý obmedzuje peňažné hotovostné operácie. Toto obmedzenie spočíva v tom, že ak sa platba v hotovosti realizuje medzi právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, maximálny limit úhrady môže byť vo výške 5.000 €. Pri fyzických osobách – nepodnikateľoch je táto hranica o čosi vyššia, predstavuje 15.000 €.

Pre pochopenie, čo platba v hotovosti znamená, ide o odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Laicky povedané, peniaze za tovar či službu sú odovzdané z ruky do ruky.

Pozor na rozdelenie kúpnej ceny.

Ako určite mnohí z vás vedia, financovanie kúpy nehnuteľnosti sa môže realizovať viacerými spôsobmi. Jedným z nich, je platba v hotovosti, pri ktorej zmluvné strany kvôli opatrnosti najčastejšie využívajú bankovú vinkuláciu alebo notársku úschovu. Ďalším, v súčasnosti najviac používaným (vzhľadom k nízkym úrokovým sadzbám) je hypotekárny úver. Pri oboch typoch úhrady kúpnej ceny, je porušenie zákona viac menej eliminované. Mnohokrát sa však stáva, že celková kúpna cena je rozdelená na viacero častí. A tu môže nastať problém. Ak je jedna z čiastočných úhrad vykonaná v hotovosti (nie prevodom alebo vkladom priamo na účet predávajúceho), dochádza k porušeniu zákona. Nakoľko ak kúpna zmluva znie na sumu vyššiu ako 5.000 € resp. 15.000 €, všetky platby musia byť vykonané výlučne bezhotovostne, teda bankovým prevodom. 

Dôležitým faktom však je, že platnosť právneho úkonu, teda kúpnej zmluvy, nebude dotknutá, ak zmluvné strany porušia obmedzenie hotovostnej platby. Predávajúcemu a kupujúcemu však hrozí mastná pokuta.

Platba nájomného.

Rovnaké pravidlá platia aj pri nájomnom vzťahu. Či už figurujete na strane prenajímateľa alebo nájomcu, treba si dávať pozor v prípade, ak súčet všetkých samostaných platieb nájomného počas nájomného vzťahu je vyššia ako zákonom stanovená hranica, všetky platby musia byť uhradené výlučne bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa. Ak čo i len jedno nájomné uhradíte v hotovosti, porušujete zákon a nemusí vás minúť už spomínaná pokuta. 

Koľko vám môžu vyrúbiť?

Ako je zvykom, za porušenie zákona môžete dostať nie primalú pokutu. Pri nezákonnej hotovostnej transakcii medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi sa môže pokuta vyšplhať do výšky 10.000 €, pri podnikateľoch až do výšky 150.000 €. Pokutované môžu byť obidve strany, teda ten čo platbu uhradil a aj ten, čo ju prijal.