Preambula

Účelom tohoto etického kódexu je podporovať víziu spoločnosti RE/MAX Slovakia stať sa vedúcou spoločnosťou na trhu obchodovania s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike uspokojovaním potrieb zákazníkov a poskytovaním profesionálnych služieb na najvyššej úrovni.

Tento etický kódex bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36276065 (ďalej len „spoločnosť RE/MAX Slovakia“), ktorá je výlučným držiteľom regionálnej franšízy RE/MAX pre Slovenskú republiku. Jeho cieľom je stanovenie pravidiel etickej a profesionálnej činnosti realitných kancelárií prevádzkovaných podľa patentovanej koncepcie a obchodnej stratégie systému RE/MAX a pod ochrannými známkami, servisnými značkami, logami a/alebo vzormi „RE/MAX“, „RE/MAX BALLOON AND DESIGN“, „R-W-B BAR DESIGN“, prípadne ďalšími ochrannými známkami, servisnými značkami, logami a/alebo vzormi (ďalej len „systém RE/MAX“) spoločnosti RE/MAX International Inc. so sídlom a hlavným miestom podnikania na adrese 8930 E. Crescent Parkway, Suite 600, Greenwood Village, Colorado 80111-2800 (ďalej len „RE/MAX International“) alebo spoločnosti PMSC Real Estate Franchising, Inc. so sídlom a hlavným miestom podnikania na adrese Alpenstrasse 15, Postfach 358, CH-6301, Zug, Švajčiarsko (ďalej len „RE/MAX Europe“), ktoré sú schválené spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

Tento etický kódex pokrýva predovšetkým vzťahy medzi subjektmi v rámci systému RE/MAX a vzťahy medzi týmito subjektmi a tretími osobami, s ktorými vstupujú do styku pri svojej činnosti v rámci systému RE/MAX (napr. klienti, orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov jednotiek, osoby podnikajúce v oblasti realít), tak na území Slovenskej republiky, ako aj mimo neho. Tento etický kódex určuje spoločné pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú efektívne fungovanie systému RE/MAX tak, aby klientom mohli byť systémom RE/MAX poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby v Slovenskej republike.

Spoločnosť RE/MAX Slovakia si vyhradzuje právo tento etický kódex kedykoľvek meniť a doplňovať.

Vymedzenie pojmov

Franšízistom sa v tomto etickom kódexe rozumie osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je spoločnosťou RE/MAX Slovakia zmluvne zaviazaná a oprávnená na užívanie a využívanie systému RE/MAX v príslušnej lokalite na území Slovenskej republiky a je ďalej oprávnená vyberať si k realizácii svojich obchodov realitných maklérov. MAXIS sa pre účely tohoto etického kódexu rozumie elektronický (softvérový) informačný systém, zriadený a prevádzkovaný spoločnosťou RE/MAX Slovakia pre vedenie evidencie obchodných prípadov, ktorý (okrem evidenčného a štatistického významu pre systém RE/MAX) slúži predovšetkým k prezentácii obchodných prípadov na verejnosti. Osobami systému RE/MAX sa v tomto etickom kódexe rozumie každá osoba, ktorá je oprávnená užívať systém RE/MAX ( franšízista, realitný maklér) a/alebo je zamestnancom tejto osoby a/alebo je s takou osobou verejnosťou bežne spájaná. Ostatným maklérom sa pre účely tohoto etického kódexu rozumie osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá nie je oprávnená užívať výhody systému RE/MAX. Realitným maklérom sa v tomto etickom kódexe rozumie partner predaja, ktorý nezávisle podniká na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s realitami, ktorý je zmluvne zaviazaný franšízistovi a na základe zmluvy s ním oprávnený k užívaniu systému RE/MAX. Vedúcim franšízistu sa rozumejú akékoľvek osoby, ktoré majú priamy či nepriamy obchodný podiel vo franšízistovi a/alebo sú členmi štatutárnych orgánov franšízistu, či už ide o vedúcich pracovníkov franšízistu alebo o osoby, ktoré sú poverené obchodným vedením franšízistu. Zamestnancom sa pre účely tohoto etického kódexu rozumie každá osoba, ktorá je
v zamestnaneckom pomere k franšízistovi a/alebo realitnému maklérovi. Pod známkami sa v tomto etickom kódexe rozumejú, ochranné známky, servisné značky, logá a/alebo vzory „RE/MAX“, „RE/MAX BALLOON AND DESIGN“, „R-W-B BAR DESIGN“, prípadne ďalšie ochranné známky, servisné značky, logá a/alebo vzory spoločnosti RE/MAX International a/alebo spoločnosti RE/MAX Europe.

Etika osôb systému RE/MAX

 1. Osoby systému RE/MAX jednajú voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou vždy na základe úcty a profesionálnej etiky. Osoby systému RE/MAX si navzájom poskytujú získané skúsenosti
  a znalosti za účelom zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb.

 2. Osoby systému RE/MAX dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

 3. Služby a produkty poskytované alebo zaisťované osobami systému RE/MAX budú v náležitej kvalite

  zodpovedajúce požiadavkám systému RE/MAX. Kvalita poskytovaných služieb bude spoločnosťou

  RE/MAX Slovakia pravidelne vyhodnocovaná a podľa potreby budú prijímané vhodné opatrenia.

 4. Žiadna osoba systému RE/MAX nebude poskytovať služby alebo sa podieľať na poskytovaní

  služieb nečestným a neprofesionálnym spôsobom a/alebo spôsobom, ktorý by znížil a ohrozil

  vážnosť systému RE/MAX.

 5. Osoby systému RE/MAX sa budú vždy vyhýbať nepravdám, úmyselnému skresľovaniu

  skutočností a informovaniu zavádzajúcim spôsobom. Osoby systému RE/MAX pri výkone svojej

  podnikateľskej činnosti nesmú v žiadnom prípade vykonávať klamlivé a/alebo podvodné praktiky.

 6. Osoby systému RE/MAX sa zaväzujú poskytovať médiám a oznamovacím prostriedkom iba

  objektívne informácie založené na overených skutočnostiach.

 7. Osoby systému RE/MAX nesmú tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať ani poskytovať

  plnenie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného prospechu či výhody, a/alebo ktoré by

  mohlo byť považované za úplatok.

 8. Osoby systému RE/MAX svojim chovaním nepoškodzujú klientov a dobrú povesť realitnej profesie.

  V prípade vzniku rozporov či nejasností vo vzťahu k tretím osobám, či k sebe navzájom, hľadajú osoby systému RE/MAX vždy zmierlivé riešenie. Pokiaľ je zrejmé, že sa osoby systému RE/MAX zmierlivo nedohodli, potom predložia vec k vyriešeniu spoločnosti RE/MAX Slovakia, ktorá o veci rozhodne. Rozhodnutie spoločnosti RE/MAX Slovakia je záväzné pre všetky osoby systému RE/MAX.

 9. Všetky informácie získané v súvislosti s prevádzkovaním systému RE/MAX sú považované za dôverné a musí byť zaistená ich náležitá ochrana proti zneužitiu.

 10. Osoby systému RE/MAX sa nedopustia nekalého súťažného jednania a nebudú využívať nespravodlivé výhody proti ostatným maklérom ani voči sebe navzájom.

 11. Osoby systému RE/MAX sú lojálne voči spoločnosti RE/MAX Slovakia a voči systému RE/MAX.

Franšízista

Etika franšízistu a vedúceho franšízistu

 1. Franšízista a vedúci franšízistu je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť systému RE/MAX u klientov, verejnosti, či osôb systému RE/MAX a prísne
  dbá na to, aby systém RE/MAX bol chápaný verejnosťou a oceňovaný ako vysoko kvalitný, profesionálny a všeobecne uznávaný systém prvotriednych realitných služieb.

 2. Franšízista a vedúci franšízistu si udržuje prehľad o stave a vývoji na trhu s nehnuteľnosťami v oblasti jeho pôsobenia a o faktoroch, ktoré tento trh významne ovplyvňujú.

 3. Franšízista a vedúci franšízistu chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

 4. Franšízista a vedúci franšízistu neznevažuje činnosť ostatných maklérov, ani neponúka názor na činnosť ostatných maklérov. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným a bezúhonným spôsobom.

Používanie známok a MAXIS franšízistom

 1. Franšízista a vedúci franšízistu sa podieľa na efektívnom fungovaní systému RE/MAX
  a zodpovedá za používanie známok svojimi zamestnancami alebo realitnými maklérmi,
  s ktorými je zmluvne viazaný. Franšízista neodkladne informuje spoločnosť RE/MAX Slovakia o užívaní známok v rozpore so systémom RE/MAX.

 2. Franšízista je povinný dodržiavať Pravidlá pre užívanie ochranných známok RE/MAX,
  ktoré sú v danú dobu prijaté spoločnosťou RE/MAX Slovakia. Franšízista zodpovedá
  za dodržiavanie Pravidiel pre užívanie ochranných známok RE/MAX jeho zamestnancami a/ alebo realitnými maklérmi, s ktorými je zmluvne viazaný.

 3. Franšízista odoberá všetky dodávky a materiály, ktoré nesú akúkoľvek známku z dodávateľského zdroja, ktorý je schválený spoločnosťou RE/MAX Slovakia. Franšízista je oprávnený navrhnúť spoločnosti RE/MAX Slovakia na schválenie akéhokoľvek ďalšieho dodávateľa.

 4. Franšízista dodržiava Manuál pre prácu s MAXIS v danú dobu prijatý spoločnosťou RE/MAX Slovakia. Franšízista zaisťuje ochranu a bezpečnosť elektronickej pošty, intranetu a MAXIS, (hlavne používaním aktualizovaných antivírových programov, spywarov a firewallov, bránením šíreniu spamov a pod.) v rámci svojej franšízovanej kancelárie. Franšízista dodržuje Manuál pre prístup
  do intranetu RE/MAX International (Mainstreet) v danú dobu prijatý spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

Obchodovanie franšízistu

9. Franšízista poskytuje služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti vždy s uvedením názvu používaného v rámci systému RE/MAX (napr. RE/MAX Reality).

10. Franšízista sa zaväzuje vynaložiť maximálne možné úsilie, aby pri realizovaní obchodného prípadu vždy označil nehnuteľnosť použitím známok. Môže tak vykonať iba za predpokladu, že bude mať povolenie vlastníka veci, ktorá je označovaná. Označenie bude vykonané
v mieste a čase vhodným spôsobom, ktorý nebude znevažovať systém RE/MAX.

11. Franšízista zodpovedá za splnenie všetkých náležitostí, ktoré musia byť účastníkmi obchodného prípadu splnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 12. Franšízista neodkladne informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých podstatných

skutočnostiach týkajúcich sa daného obchodného prípadu.
13. Franšízista a vedúci franšízistu neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú

spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je franšízista, či vedúci franšízistu povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom.

14. Franšízista a vedúci franšízistu nesmie vedome kontaktovať klienta iného franšízistu s ponukou služieb, ktoré sú už klientovi zaisťované iným franšízistom.

15. V prípade, keď jednou zo strán obchodného prípadu bude sám franšízista a/alebo vedúci franšízistu, osoba im blízka a/alebo ekonomicky prepojená, musí túto skutočnosť oznámiť ostatným účastníkom obchodného prípadu.

16. Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní makléri sú oprávnení ponúkať klientom iba notársku úschovu kúpnej ceny nehnuteľnosti odporúčanú centrálou RE/MAX Slovakia, prípadne úschovu kúpnej ceny nehnuteľnosti formou bankou vedeného vinkulačného účtu. Pre účely zloženia blokovacieho depozitu majú realitné kancelárie RE/MAX povinnosť viesť samostatný bankový účet, na ktorom sú skladané prostriedky klientov, a to oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku kancelárie.

17. Franšízista je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a ďalších účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

18. Franšízista je povinný neodkladne po zahájení sprostredkovania obchodného prípadu zaistiť zaznamenanie tejto skutočnosti do MAXIS.

19. Franšízista dodržuje Pravidlá pre odovzdávanie obchodných prípadov v rámci systému RE/ MAX, ktoré sú v danú dobu prijaté spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

20. Spolupráca franšízistu s ostatnými maklérmi je možná za predpokladu, že nepoškodzuje systém RE/MAX.

21. Franšízista pri svojej obchodnej činnosti používa jednotné vzory Zmlúv o spolupráci
s partnerom predaja, Zmlúv o poskytovaní realitných služieb a Dohôd o zložení blokovacieho depozitu v danú dobu prijatých spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

Vzdelávanie, informovanos a zodpovednos

22. Vedúci franšízistu si sústavne prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa všetkých vzdelávacích a informačných programov určených spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

23. Franšízista a vedúci franšízistu informujú realitných maklérov, s ktorými je franšízista zmluvne viazaný, o princípoch, prevádzkovaní a nárokoch systému RE/MAX.

24. Franšízista zodpovedá za výber a za činnosť realitných maklérov, s ktorými je zmluvne viazaný a nesie zodpovednosť za pôsobenie týchto osôb v rámci systému RE/MAX.

25. Franšízista dodržuje a podporuje stratégiu marketingu spoločnosti RE/MAX Slovakia.
26. Franšízista a/alebo vedúci franšízistu sa zúčastňuje schôdzok zvolaných spoločnosťou RE/MAX

Slovakia za účelom prezentácie a konzultácie finančného a obchodného plánu franšízistu

a zúčastňuje sa zasadania rady franšízistov.
27. Franšízista dodržuje reklamačný poriadok, ktorý je v danú dobu prijatý spoločnosťou RE/MAX

Slovakia.
28. Franšízista vyvesí v priestoroch svojej kancelárie Reklamačný poriadok a tento etický kódex

spoločnosti RE/MAX Slovakia (prípadne jeho skrátený variant schválený spoločnosťou RE/MAX

Slovakia), a to pre verejnosť na dobre prístupnom a viditeľnom mieste.
29. Franšízista neodkladne informuje spoločnosť RE/MAX Slovakia o akomkoľvek porušení tohoto

etického kódexu, o ktorom sa dozvie.

Sankcie

Realitný maklér

Etika realitného makléra

 1. Realitný maklér je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť systému RE/MAX u klientov, verejnosti, či osôb systému RE/MAX a prísne dbá na to, aby
  bol verejnosťou systém RE/MAX chápaný a oceňovaný ako vysoko kvalitný, profesionálny
  a všeobecne uznávaný systém prvotriednych realitných služieb.

 2. Realitný maklér chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

 3. Realitný maklér si sústavne prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa všetkých vzdelávacích a informačných programov určených spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

 4. Realitný maklér neznevažuje činnosť ostatných maklérov, ani neponúka názor na činnosť ostatných maklérov. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným
  a bezúhonným spôsobom.

Posk ytovanie služieb realitným maklérom

5. Realitný maklér nesmie sprostredkovávať obchodné prípady bez vedomia osoby, ktorá obchodný prípad plánuje realizovať.

6. Realitný maklér je povinný neodkladne po zahájení sprostredkovania obchodného prípadu zaznamenať túto skutočnosť do MAXIS. Realitný maklér dodržuje Manuál pre prácu s MAXIS v danú dobu prijatý spoločnosťou RE/MAX Slovakia. Realitný maklér dodržuje Manuál pre prístup do intranetu RE/MAX International (tzv. Mainstreet) v danú dobu prijatý spoločnosťou RE/MAX Slovakia.

7. Sprostredkovateľom obchodného prípadu je ten realitný maklér, ktorý uzavrel s klientom Zmluvu o výhradnom poskytovaní realitných služieb. Tento druh zmluvy má za každých okolností prednosť pred Zmluvou o nevýhradnom posyktovaní realitných služieb. V prípade, že makléri s tým istým klientom podpísali rovnaký typ zmluvy (výhradnú alebo nevýhradnú) sprostredkovateľom obchodu je ten realiltný maklér, ktorý zaznamenal obchodný prípad

do systému MAXIS ako prvý, resp. u ktorého je v systéme MAXIS vedený skorší dátum a čas,

kedy došlo k zapísaniu obchodného prípadu do systému MAXIS.
8. Realitný maklér bez zbytočného odkladu pravdivo informuje účastníkov obchodného prípadu

o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri uskutočňovaní obchodného prípadu dozvie. Pri jednaní sa realitný maklér vyvaruje zveličovaniu, zatajovaniu a/alebo skresľovaniu týchto skutočností.

9. Realitný maklér neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je realitný maklér povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom.

10. Realitný maklér nie je oprávnený s účastníkmi obchodného prípadu svojim menom
a na vlastný účet uzatvoriť sprostredkovateľskú, či podobnú zmluvu a/alebo dohodu o prijatí odmeny či provízie.

11. Realitný maklér je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Informané a iné povinnosti realitného makléra

12. Realitný maklér je povinný klienta informovať, u ktorého franšízistu je viazaný zmluvou.
13. V prípade, kedy jednou zo strán obchodného prípadu bude sám realitný maklér, osoba jemu

blízka a/alebo ekonomicky prepojená, musí túto skutočnosť oznámiť ostatným účastníkom

obchodného prípadu.
14. V prípade, kedy realitný maklér zastupuje jednu zo strán obchodného prípadu, je povinný

o tejto skutočnosti okamžite informovať ostatných účastníkov obchodného prípadu. 15. Spolupráca realitného makléra s ostatnými maklérmi je možná za predpokladu, že nepoškodzuje systém RE/MAX.

16. Realitný maklér neodkladne informuje spoločnosť RE/MAX Slovakia o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu.

 

1. Porušením tohoto etického kódexu sa bude spoločnosť RE/MAX Slovakia zaoberať spôsobom, ktorý považuje za vhodný prijednaní spravodlivým a primeraným spôsobom.
2.PorušenietohotoetickéhokódexujespoločnosťouRE/MAXSlovakiapovažovanézaporušeniezmluvnýchdohôdamôževiesťažkvylúčeniufranšízistučirealitnéhomaklérazosystémuRE/MAX. 3. SpoločnosťRE/MAXSlovakiasamôžedomáhaťnáhradyškodyodosoby,ktoráporušenímetickéhokódexuspôsobilaškodusystémuRE/MAX,čijehodobrejpovesti.