Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36276065 (ďalej len „spoločnosť RE/MAX Slovakia“), ktorá je výhradným držiteľom regionálnej franšízy RE/MAX pre Slovenskú republiku.

 1. Realitnou kanceláriou RE/MAX sa rozumie fyzická či právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je na základe zmluvy o franšíze uzatvorenej so spoločnosťou RE/MAX Slovakia zmluvne oprávnená k využívaniu systému RE/MAX.

 2. Každá realitná kancelária RE/MAX je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná.

 3. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária RE/MAX poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou RE/MAX sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) u príslušnej realitnej kancelárie RE/MAX.

 4. Príslušná realitná kancelária RE/MAX spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou RE/MAX Slovakia. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetových stránkach spoločnosti RE/MAX Slovakia www.remax-slovakia.sk.

 5. Reklamácia bude príslušnou realitnou kanceláriou RE/MAX vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária RE/MAX s klientom písomne nedohodne inak.

 6. Reklamáciu môže realitná kancelária RE/MAX uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

 7. Pokiaľ realitná kancelária RE/MAX uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony,
  ktorými nežiadúci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava na poskytovaných realitných službách.
  Realitná kancelária RE/MAX zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie, spoločnosti RE/MAX Slovakia.

 8. Pokiaľ realitná kancelária RE/MAX uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. Realitná kancelária RE/MAX zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácií o vybavení reklamácie, spoločnosti RE/MAX Slovakia. Spoločnosť RE/MAX Slovakia vyhodnotí reklamáciu a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve príslušnú realitnú kanceláriu RE/MAX, aby vykonala náležitú nápravu podľa pokynov spoločnosti RE/MAX Slovakia.

9.Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária RE/MAX a spoločnosť RE/MAX Slovakia dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

10.Realitná kancelária RE/MAX a spoločnosť RE/MAX Slovakia zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

11. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetky realitné kancelárie RE/MAX na území Slovenskej republiky. 12.Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. mája 2006. Tento reklamačný poriadok môže byť

zmenený iba spoločnosťou RE/MAX Slovakia.