Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

 Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť EXTRA Vision s.r.o. so sídlom Čajakova 2171/10, 010 01 Žilina, IČO: 51 271 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 69149/L (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: sídlom Čajakova 2171/10, 010 01 Žilina alebo na e-mail [email protected] Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 Informácie o spracúvaní osobných údajov klientov

Zákonné povinnosti

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti zabezpečovania ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečovania ochrany pred financovaním terorizmu, v oblasti daní a účtovníctva a v oblasti reklamácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných povinností. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti zabezpečovania ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečovania ochrany pred financovaním terorizmu, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu uvedenom v § 10, § 11, § 12 a § 14 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj všetky údaje uvedené v dokladoch potrebných na preukazovanie plnenia zákonnej povinnosti. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní, účtovníctva a reklamácií, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, číslo bankového účtu, e-mail, prípadne iné osobné údaje nevyhnutné na vybavenie agendy súvisiacej s reklamáciou v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade plnenia povinností v oblasti zabezpečovania ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zabezpečovania ochrany pred financovaním terorizmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia nášho zmluvného vzťahu, resp. 5 rokov od vykonania obchodu. V prípade plnenia daňových a účtovných povinností budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti. V prípade plnenia našich povinností súvisiacich s reklamáciou budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 1 roka od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou. 

Zmluvné povinnosti

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv ako aj správy zmluvných vzťahov, ktorých ste účastníkom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba. Vaše osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať v rozsahu: identifikačné údaje, adresné a kontaktné údaje, údaje uvedené v preukaze totožnosti, údaje o obchode, údaje o nehnuteľnosti, údaje o transakčnej minulosti. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vykonávania internej evidencie, uplatňovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv a za účelom zabezpečenia evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe našich oprávnených záujmov. Hlavnými oprávnenými záujmami sú interná evidencia, uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv a zabezpečenie evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch sme vykonali tzv. porovnávacie testy, v ktorých sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uplatňovania právnych nárokov, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v zmluvách v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vykonávania internej evidencie, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, titul, e-mail, tel. číslo. V prípade, ak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: osobných údajov uvedených v podnete. V prípade vykonávania internej evidencie budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade uplatňovania právnych nárokov budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení podľa zákona, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov kedy ste si uplatnili právo, resp. došlo k porušeniu ochrany osobných údajov.  

Príjemcovia

Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom vrátane spolupracujúcich maklérov, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, regionálny riaditeľ (SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o., Cesta na Senec 2/a, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 36 276 065), v osobitných prípadoch môže byť príjemcom osobných údajov znalec, advokát, hypotekárny špecialista v závislosti od Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

Spracúvanie osobných údajov pre Regionálneho riaditeľa 

Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ je členom siete realitných kancelárií patriacich do skupiny RE/MAX, spracúva Vaše osobné údaje uvedené v zmluvnej dokumentácií ako sprostredkovateľ pre Regionálneho riaditeľa  (SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o., Cesta na Senec 2/a, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 36 276 065). K spracúvaniu Vašich osobných dochádza za účelom ochrany obchodnej značky RE/MAX a internej evidencie zrealizovaných obchodov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Regionálnym riaditeľom sú dostupné na webovej stránke www.remax-slovakia.sk v sekcii ochrana osobných údajov. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov návštevníkov webovej stránky

Návštevníci webovej stránky

1. Vaše osobné údaje

Pri návšteve tejto webovej stránky o vás automaticky zhromažďujeme tieto osobné údaje:
• informácie o stránkach, ktoré navštívite na tejto webovej stránke;
• dátum a čas vašej návštevy,
• vaša IP adresa,
• váš webový prehliadač,
• webová stránka (URL), ktorú ste navštívili pred návštevou tejto webovej stránky a
• niektoré súbory cookie (pozri Oddiel 2.1 nižšie).

Okrem toho zhromažďujeme akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete počas používania tejto
webovej stránky.

Rovnako spracujeme určité osobné údaje o vás v priebehu toho, keď vám poskytujeme realitné služby. Tieto osobné údaje získavame aj od ostatných členov franšízovej siete RE/MAX. K osobným údajom, ktoré spracúvame v tomto kontexte, patria:
• vaše meno;
• vaša adresa;
• vaše telefónne číslo;
• vaša e-mailová adresa;
• zalistovania a s nimi súvisiace informácie a
• údaje týkajúce sa jednotlivých realitných transakcií.

Keď žiadame, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje, nie je to povinné. Ale ak tak neurobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky alebo vo všeobecnosti využívať všetky naše služby v oblasti realitných služieb.

2. Súbory cookie, Google Analytics, Facebook a rozšírenia AddThis

2.1. Súbory cookie

Táto webová stránka používa takzvané súbory cookie. Cookie predstavuje malý súbor, ktorý môže byť vytvorený vo vašom počítači pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie sa zvyčajne používajú na poskytnutie dodatočných funkcií pre návštevníkov v rámci stránky. Môžu byť napríklad vytvorené
na to, aby sledovali vašu návštevu a podporovali vašu navigáciu na webových stránkach, pomohli vám pokračovať tam, kde ste skončili, a/alebo si zapamätali vaše preferencie a nastavenia, keď opäť navštívite webovú stránku. Súbor cookie nemá prístup k údajom na vašom počítači a nemôže prečítať alebo upraviť akékoľvek údaje vo vašom počítači.

Väčšina súborov cookie používaných na tejto webovej stránke sa nazýva dočasné súbory cookie. Po opustení webovej stránky sa tieto súbory automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie naopak zostanú vo vašom počítači dovtedy, kým ich neodstránite vo vašom prehliadači. Trvalé súbory cookie používame napríklad na to, aby vás stránka pri návšteve v budúcnosti spoznala.

Ak chcete manažovať súbory cookie vytvorené vo vašom počítači, môžete upraviť nastavenia prehliadača tak, aby vás upozornil, keď chce webová lokalita vytvoriť súbor cookie, prípadne môžete úplne zablokovať súbory cookie. Môžete tiež vymazať súbory cookie, ktoré už boli vytvorené vo vašom počítači. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako vykonať tieto kroky, pozrite si funkciu „Pomoc“ vo vašom prehliadači.

Upozorňujeme však na to, že zakázanie súborov cookie môže mať vplyv na vaše online zážitky a/alebo vám znemožniť naplno využívať našu webovú stránku.

2.2. Google Analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré nám pomôžu analyzovať, ako používate tieto webové stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky budú odovzdané a uložené firmou Google na serveroch v Spojených štátoch. Ak táto webová stránka anonymizuje IP adresy, vaša IP adresa budú skrátená spoločnosťou Google v rámci členského štátu EÚ alebo iného členského štátu EHP ešte pred prenosom do Spojených štátov. Iba vo výnimočných situáciách sa na servery Google v Spojených štátoch prenesie úplná IP adresa a až tam sa skráti. Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavenie správ o aktivite na stránke pre operátorov webovej stránky a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webovej lokality a používania internetu. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google môžete zabrániť zbierať informácie (vrátane vašej IP adresy) prostredníctvom súborov cookie a zabrániť spracovaniu týchto informácií tak, že si stiahnete toto rozšírenie prehliadača a nainštalujete si ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrany osobných údajov môžete nájsť v Podmienkach služby Google Analytics alebo Pravidlách ochrany súkromia Google Analytics. Upozorňujeme vás na to, že na tejto webovej stránke je Google Analytics doplnená o „gat.anonymizeIp();“ na zabezpečenie zberu anonymných IP adries (IP maskovanie).

2.3. Rozšírenia sociálnej siete Facebook (tlačidlo Páči sa mi to)

Naše stránky majú integrované rozšírenia sociálnej siete Facebook prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA. Rozšírenia Facebooku sa vyznačujú logom Facebooku alebo tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) na našej webovej stránke. Tu nájdete prehľad o rozšíreniach sociálnej siete Facebook: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky, rozšírenie vytvorí spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom sociálnej siete Facebook. Facebook získa pomocou vašej IP adresy informácie, že ste navštívili našu webovú stránku. Ak kliknete na sociálnej sieti Facebook na tlačidlo „Páči sa mi to“, kým ste prihlásení do svojho účtu na sociálnej sieti Facebook, môžete prepojiť obsah našich stránok na vašom profile na sociálnej sieti Facebook. Facebook tak môže spojiť vašu návštevu našej stránky s vaším používateľským účtom. Zdôrazňujeme, že ako poskytovateľ tejto webovej stránky nemáme
vedomosti o obsahu prenášaných údajov alebo o tom, ako ich spoločnosť Facebook používa. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak si neželáte, aby Facebook spájal vašu návštevu našej stránky s vaším účtom na Facebooku, odhláste sa pred návštevou našej stránky z vášho účtu na sociálnej sieti Facebook.

2.4. Rozšírenie AddThis

Naša webová stránka používa aj sociálne bookmarkingové rozšírenie s názvom „AddThis“, ktoré poskytuje spoločnosť Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 (ďalej len „Oracle“). Prostredníctvom služby AddThis poskytuje spoločnosť Oracle aj služby webovej analýzy. AddThis používa na realizáciu popísanej funkcionality súbory cookie. Spoločnosť Oracle zbiera informácie ako vaša IP adresa alebo správanie na našej stránke na účely vyhodnotenia spôsobu, akým ju používate a vytvorenie anonymizovaných hlásení o aktivite na webovej stránke. Tieto informácie použije spoločnosť Oracle na účely poskytovania cielenej inzercie. Oracle môže preniesť zozbierané informácie na svoje servery alebo tretie strany mimo EÚ/EHP.

Ďalšie podrobnosti o kategóriách zhromažďovaných údajov a ich spracovaní sú k dispozícii na adrese http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Voči zbieraniu údajov spoločnosťou Oracle môžete namietať podľa pokynov na adrese http://www.youronlinechoices.eu/.

Kontaktné formuláre – záujemcovia o informácie

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vášho dopytu, ktorý ste realizovali prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, e-mail, prípadne iné osobné údaje, ktoré ste uviedli do kontaktného formulára. Po doručení Vášho dopytu, ktorý ste realizovali prostredníctvom kontaktného formulára budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený.

Príjemcovia

Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom vrátane spolupracujúcich maklérov a správcu webovej stránky, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti.

V prípade, ak budeme mať záujem spracúvať Vaše osobné údaje za účelom propagácie našej spoločnosti, budete o týchto skutočnostiach vopred upovedomený v osobitnom dokumente.